Saint-Benoit’lılar Derneği’nin 6698 Sayılı KVKK Kapsamında

Web Sitesi Ziyaret isi

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

“Saint-Benoit’lılar Derneği” (Kısaca “Dernek”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun

(Kısaca “KVKK”) 3 üncü maddesi kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. Veri sorumlusu

Derneğin a ık adresi “Müeyyetzade Mah., Lüleci Hendek Cad., No: 65, Beyoğlu / İSTANBUL”’dur.

İşbu metin, veri sorumlusunun yükümlülüğünü düzenleyen 6689 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile aynı

Kanunun 11 inci maddesine dayanarak https://www.saintbenoit.org.tr web adresini ziyaret etmek suretiyle

kişisel verisi işlenen ger ek kişinin haklarını güvencelemek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu metnin kapsamı, web sitesi ziyaret edildiğinde Dernek tarafından hangi kişisel verilerin işlendiği,

kişisel verilerin hangi ama la işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi ama la aktarılabileceği,

kişisel veri toplamanın y ntemi ve hukuki sebebi ile kişilerin hakları ve  erez politikasına ilişkin bilgi

vermektir.

Hangi Kişisel Verileri İşliyoruz?

ü Derneğin https://www.saintbenoit.org.tr web sitesinin ziyaret edilmesi ile birlikte, ziyaret ilerin IP ve

Log kaydından oluşan kişisel verileri, web sitesindeki trafiğin siber güvenlik  nlemleri kapsamında

tutulan kişisel verilerdir.

Bu kapsamda https://www.saintbenoit.org.tr ziyaret edildiğinde, aşağıda yer alan bilgiler yer sağlayıcı

tarafından otomatik olarak bir (1) yıl süre ile kayıt altına alınmaktadır:

- Bağlantı isteği yapan kişinin IP adresi,

- https://www.saintbenoit.org.tr web sitesinin ziyaret edildiği tarih ve saat bilgisi.

- Bağlantı isteği yapılan web tarayıcısı bilgisi,

- Bağlantı isteği yapılan bilgisayarın işletim sisteminin versiyon bilgisi.

Kişisel Verileri Hangi Ama la İşliyoruz, Kimlerle Paylaşıyoruz?

Dernek, 6698 sayılı “KVKK”, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk

Ceza Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat,

5651 sayılı Web Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Su larla

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın başta 5253

sayılı Dernekler Kanunu ile Dernekler Y netmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete

Sayısı: 25772) olmak üzere ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri  er evesinde ve

bahsi ge en mevzuat sayesinde hukuki, ticari ve teknik güvenliğin sağlanması ve Dernek tarafından

yürütülen faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla, kişilerin https://www.saintbenoit.org.tr web sitesini ziyaret

etmesi dolayısıyla, işbu aydınlatma metninde sayılan kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek,

saklayabilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği koşullarla sınırlı olmak üzere ü üncü

kişilere a ıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların izin verdiği diğer

usul ve esaslar dahilinde gerekli idari ve teknik  nlemleri almak koşuluyla işleyebilecektir.

Bu kişisel veriler; tabi olunan yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında

 ng rülen diğer hallerde, işbu aydınlatma metni ile belirlenen ama lar ve kapsam dışında kullanılmamak

kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya

işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin

sonunda anonim hale getirilerek veri sorumlusu tarafından kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel veriler, yurt i indeki paylaşımlarla sınırlı olmak üzere, hukuki uyuşmazlıkların   zümü veya ilgili

mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Dernek, s z

konusu kişisel verileri bu kapsam ve ama lar dışında katılımcıların a ık rızası olmaksızın ü üncü kişiler

ile paylaşmayacaktır.

Hatırlatmak gerekir ki, 5651 sayılı Kanunda tanımlanan yer sağlayıcının, bilgi güvenliği süre lerinin

yürütülmesi amacıyla, taraflara ilişkin IP adresi, port bilgisi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı,

yararlanılan hizmetin türü ve aktarılan veri miktarını bir (1) yıl süre ile kayıt ve saklama yükümlülüğü

bulunmaktadır.

Kişisel Verileri Hukuki Sebebi ve Veri Toplama Y ntemi Nedir?

S z konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü

yerine getirebilmesi i in zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak ve ilgili kişinin temel hak ve

 zgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla otomatik yolla işlenmektedir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişinin Hakları Nelerdir?

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini  ğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını  ğrenme,

 ) Kişisel verilerin aktarıldığı ü üncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı ü üncü kişilere bildirilmesini

isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi

aleyhine bir sonucun ortaya  ıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması h linde zararın giderilmesini

talep etme, haklarına sahiptir.

Veri sahibi olarak kişilerin KVKK kapsamındaki haklarına ilişkin taleplerini elektronik posta yoluyla

info@saintbenoit.org.tr adresine veya Derneğin işbu metnin ilk paragrafında belirtilen adresine posta

yoluyla yazılı olarak iletmesi mümkündür. Talebiniz en kısa sürede ve en ge  otuz (30) gün i erisinde

ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır.

Çerez Politikası

Dernek veya Derneğin web sitesinin oluşumunda kullanılan Wix Platformu ( https://tr.wix.com )

tarafından https://www.saintbenoit.org.tr web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin düzgün  alışmalarını

sağlamak, ziyaret ilerin deneyimlerini kişiselleştirmek i in  erezler ve benzer diğer teknolojileri

(" erezler") kullanılmaktadır. 6689 sayılı Kanuna uygun olmak kaydıyla  erezler,

https://www.saintbenoit.org.tr web sitesi ziyaret edildik e ziyaret ilerin bilgisayarına bu web sitesi ile

ilgili tercihlerinin kaydedildiği verilerdir ve https://www.saintbenoit.org.tr web sitesine yeniden giriş

yapılması halinde kişileri hatırlamaya, kullandıkları ilan ve reklamların giriş yaptıkları web sitelerinde

yayımlanmasına, https:// www.saintbenoit.org.tr web sitesinde bulunan “e-boutique”te bir  nceki

se imden kalan ürün se imlerinin hatırlanmasına imkan tanımaktadır. Kişisel veri niteliğinde olmayan bu

veriler, web tarayıcısının izin verdiği  l üde kabul edilmeyebilir; bilgisayardan silinebilir ve

engellenebilir niteliktedir.

Bu  erezler ve diğer benzer teknolojiler aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere  eşitli ama larla

kullanılmaktadır:

• Tercihlerinizi hatırlamak,

• Bizden almak istediğiniz hizmeti size sağlamak,

• Web sitemizi nasıl kullandığınızı anlamak,

• Wix Platformunu daha da geliştirmek amacıyla Platformun performansını, işleyişini ve etkinliğini

izlemek ve analiz etmek,

• Pazarlama kampanyalarımızın etkisini anlamak ve artırmak,

• Güvenliği sağlamak ve dolandırıcılığı  nlemek amacıyla siber saldırıları tespit etmek ve  nlemek.

Wix.com tarafından kullanılan  erezler ikiye ayrılır:

• "Birinci Taraf  erezleri" - Wix tarafından yerleştirilen  erezler

• "  üncü Taraf  erezleri" - Wix'in ortakları olan ü üncü taraf şirketler tarafından yerleştirilen ve

kullanılan  erezler

Birinci Taraf  erezler:

İsim Ama  Süre Kategori

wixSession2 Kullanıcı Kimlik Doğrulama Oturumu 15 gün Temel

XSRF-TOKEN Güvenlik oturum Temel

SSR-caching Sitenin Oluşturulduğu Sistemi G sterir 1 dakika Temel

_wixCIDX Sistem İzleme / Sorun Giderme 3 ay Temel

_wixVIDX Sistem İzleme / Sorun Giderme 3 ay Temel

hs Güvenlik oturum Temel

bSession

Kayıtlı Kullanıcıların Tanımlanması (Wix

Destek Merkezi) oturum Temel

svSession

Kayıtlı Kullanıcıların Tanımlanması (Wix

Destek Merkezi) oturum Temel

wixClient Giriş Yapmış Kullanıcıları Tanıma 14 gün Temel

  üncü Taraf  erezler:

Site trafik yükü dengeleme

Sistem performansı https://loadbalancer.visitor-analitics.io/ 1 gün Analitik

Wix.com'un ü üncü taraf  erezlerine erişemediğini ve başka ü üncü taraf kuruluşların da web sitemizde

kullandığımız  erezlerdeki verilere erişemediğini belirtmek isteriz.

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası Değişiklikleri

Veri sorumlusu, aydınlatma metni ile gizlilik politikasında dilediği zaman değişiklik yapabilir.

Değişiklikler, https://www.saintbenoit.org.tr web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.