top of page

Saint-Benoitlılar Derneği’nin 6698 Sayılı KVKK Kapsamında

Web Sitesi Ziyaretçisi

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

“Saint-Benoitlılar Derneği” (Kısaca “Dernek”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun

(Kısaca “KVKK”) 3. maddesi kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. Veri sorumlusu

Derneğin açık adresi “Müeyyetzade Mah., Lüleci Hendek Cad., No: 65, Beyoğlu / İstanbul’dur.

İşbu metin, veri sorumlusunun yükümlülüğünü düzenleyen 6689 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile aynı Kanunun 11 inci maddesine dayanarak https://www.saintbenoit.org.tr web adresini ziyaret etmek suretiyle kişisel verisi işlenen ger ek kişinin haklarını güvencelemek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu metnin kapsamı, web sitesi ziyaret edildiğinde Dernek tarafından hangi kişisel verilerin işlendiği, kişisel verilerin hangi ama la işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişilerin hakları ve çerez politikasına ilişkin bilgi vermektir.

Hangi Kişisel Verileri İşliyoruz?

Derneğin https://www.saintbenoit.org.tr web sitesinin ziyaret edilmesi ile birlikte, ziyaretçilerin IP ve Log kaydından oluşan kişisel verileri, web sitesindeki trafiğin siber güvenlik önlemleri kapsamında tutulan kişisel verilerdir.

Bu kapsamda https://www.saintbenoit.org.tr ziyaret edildiğinde, aşağıda yer alan bilgiler yer sağlayıcı tarafından otomatik olarak bir (1) yıl süre ile kayıt altına alınmaktadır:

- Bağlantı isteği yapan kişinin IP adresi,

- https://www.saintbenoit.org.tr web sitesinin ziyaret edildiği tarih ve saat bilgisi.

- Bağlantı isteği yapılan web tarayıcısı bilgisi,

- Bağlantı isteği yapılan bilgisayarın işletim sisteminin versiyon bilgisi.

Kişisel Verileri Hangi Amaçla İşliyoruz, Kimlerle Paylaşıyoruz?

Dernek, 6698 sayılı “KVKK”, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5651 sayılı Web Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın başta 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25772) olmak üzere ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde ve bahsi geçen mevzuat sayesinde hukuki, ticari ve teknik güvenliğin sağlanması ve Dernek tarafından yürütülen faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla, kişilerin https://www.saintbenoit.org.tr web sitesini ziyaret etmesi dolayısıyla, işbu aydınlatma metninde sayılan kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği koşullarla sınırlı olmak üzere üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların izin verdiği diğer usul ve esaslar dahilinde gerekli idari ve teknik önlemleri almak koşuluyla işleyebilecektir.

Bu kişisel veriler; tabi olunan yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu aydınlatma metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonim hale getirilerek veri sorumlusu tarafından kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel veriler, yurt i indeki paylaşımlarla sınırlı olmak üzere, hukuki uyuşmazlıkların çözümü veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Dernek, söz konusu kişisel verileri bu kapsam ve amaçlar dışında katılımcıların açık rızası olmaksızın üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.

Hatırlatmak gerekir ki, 5651 sayılı Kanunda tanımlanan yer sağlayıcının, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, taraflara ilişkin IP adresi, port bilgisi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü ve aktarılan veri miktarını bir (1) yıl süre ile kayıt ve saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kişisel Verileri Hukuki Sebebi ve Veri Toplama Yöntemi Nedir?

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla otomatik yolla işlenmektedir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişinin Hakları Nelerdir?

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

​Veri sahibi olarak kişilerin KVKK kapsamındaki haklarına ilişkin taleplerini elektronik posta yoluyla

info@saintbenoit.org.tr adresine veya Derneğin işbu metnin ilk paragrafında belirtilen adresine posta

yoluyla yazılı olarak iletmesi mümkündür. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır.

Çerez Politikası

Dernek veya Derneğin web sitesinin oluşumunda kullanılan Wix Platformu ( https://tr.wix.com )

tarafından https://www.saintbenoit.org.tr web sitesi uüzerinden sunulan hizmetlerin düzgün çalışmalarını sağlamak, ziyaret ilerin deneyimlerini kişiselleştirmek için çerezler ve benzer diğer teknolojileri ("çerezler") kullanılmaktadır. 6689 sayılı Kanuna uygun olmak kaydıyla çerezler, https://www.saintbenoit.org.tr web sitesi ziyaret edildik e ziyaret ilerin bilgisayarına bu web sitesi ile ilgili tercihlerinin kaydedildiği verilerdir ve https://www.saintbenoit.org.tr web sitesine yeniden giriş yapılması halinde kişileri hatırlamaya, kullandıkları ilan ve reklamların giriş yaptıkları web sitelerinde yayımlanmasına, https:// www.saintbenoit.org.tr web sitesinde bulunan “e-boutique”te bir önceki seçimden kalan ürün seçimlerinin hatırlanmasına imkan tanımaktadır. Kişisel veri niteliğinde olmayan bu veriler, web tarayıcısının izin verdiği ölçüde kabul edilmeyebilir; bilgisayardan silinebilir ve engellenebilir niteliktedir.

Bu çerezler ve diğer benzer teknolojiler aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla

kullanılmaktadır:

• Tercihlerinizi hatırlamak,

• Bizden almak istediğiniz hizmeti size sağlamak,

• Web sitemizi nasıl kullandığınızı anlamak,

• Wix Platformunu daha da geliştirmek amacıyla Platformun performansını, işleyişini ve etkinliğini

izlemek ve analiz etmek,

• Pazarlama kampanyalarımızın etkisini anlamak ve artırmak,

• Güvenliği sağlamak ve dolandırıcılığı önlemek amacıyla siber saldırıları tespit etmek ve önlemek.

Wix.com tarafından kullanılan çerezler ikiye ayrılır:

• "Birinci Taraf Çerezleri" - Wix tarafından yerleştirilen çerezler

• "Üçücü Taraf Çerezleri" - Wix'in ortakları olan üçüncü taraf şirketler tarafından yerleştirilen ve kullanılan çerezler

Birinci Taraf Çerezler:

İsim Amaç Süre Kategori

wixSession2 Kullanıcı Kimlik Doğrulama Oturumu 15 gün Temel

XSRF-TOKEN Güvenlik oturum Temel

SSR-caching Sitenin Oluşturulduğu Sistemi Gösterir 1 dakika Temel

_wixCIDX Sistem İzleme / Sorun Giderme 3 ay Temel

_wixVIDX Sistem İzleme / Sorun Giderme 3 ay Temel

hs Güvenlik oturum Temel

bsSession

Kayıtlı Kullanıcıların Tanımlanması (Wix Destek Merkezi) oturum Temel

bsSession

Kayıtlı Kullanıcıların Tanımlanması (Wix Destek Merkezi) oturum Temel wixClient

Giriş Yapmış Kullanıcıları Tanıma 14 gün Temel

Üçüncü Taraf Çerezler:

Site trafik yükü dengeleme

Sistem performansı https://loadbalancer.visitor-analitics.io/ 1 gün Analitik

Wix.com'un üçüncü taraf çerezlerine erişemediğini ve başka üçüncü taraf kuruluşların da web sitemizde kullandığımız çerezlerdeki verilere erişemediğini belirtmek isteriz.

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası Değişiklikleri

Veri sorumlusu, aydınlatma metni ile gizlilik politikasında dilediği zaman değişiklik yapabilir.

Değişiklikler, https://www.saintbenoit.org.tr web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

bottom of page